Maddeler de belirtildi açıklamada

Bugün bildiğiniz üzere görüşme gerçekleşti. Ülkemiz ve A-BD, Ku-zeydoğu Su-riye ile ilgili anlaşma gerçekleştirdi. Ortak duyuruda, “AB-D, Türkiye’nin güney sınırına da-ir meş-ru gü-venlik kaygılarını anlar” diye geçildi, Y-PG’nin 120 saat içinde geri çekileceği aktarıldı.

Ülkemizin ve AB’D’nin beraber açıklaması ise böyle :

1. Türkiye ve A-BD, iki yakın NA-TO üyesi olarak bu ilişkilerini teyid eder. AB-D, Tür-kiye’nin güney sınırına dair meşru gü-venlik kaygılarını anlar.

2. Tür-kiye ve AB-D, kuzeydoğu Su-riye başta olmak üzere sahadaki gelişmelerin, ortak çıkarlar temelinde daha yakın eşgüdüm gerektirdiğini kabul eder.

3. Tü-rkiye ve AB-D “hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için” anlayışıyla, NA-TO topraklarını ve halklarını tüm teh-ditlere karşı ko-ruma taahhütlerini mu-hafaza eder.

4. Her iki ülke, insan hayatı, insan hakları ile di-ni ve etnik toplulukların korunmasına yönelik taahhütlerini yineler.

5. Tür-kiye ve A-BD, Su-riye’nin kuzeydoğusunda DE-AŞ’la mü-cadele faaliyetlerinin devamında kararlıdır. Bu, önceden DE-AŞ kontrolünde olan alanlarda yaşayıp yerinden edilen şahıslar ile alıkoyma merkezleri hususlarında uygun şekilde gerçekleştirilecek eşgüdümü de içerir.

6. Tür-kiye ve AB-D, terörle mücadele harekatlarının yalnızca ter-ör unsurları ile bu unsurlara ait ba-rınak, sı-ğınak, mev-zi, si-lah, ar-aç ve gereci hedef alması gerektiği üzerine mutabık kalır.

7. Tü-rk tarafı Tü-rk kuvvetleri tarafından kontrol edilen gü-venli bölgedeki tüm mes-kun ma-hal (güv-enli bölge) sakinlerinin dirliği ve gü-venliğini sağlayacağını taa-hhüt eder, sivillerin ve sivil altyapının za-rar görmemesi için azami di-kkati göstereceğini vurgular.

8. Her iki ülke Su-riye’nin si-yasi birliği ile toprak bütünlüğüne ve Su-riye ih-tilafını Birleşmiş Milletler Gü-venlik Ko-nseyi’nin 2254 sayılı kararına uygun şekilde sonlandırmayı hedefleyen, BM öncülüğündeki si-yasi sürece olan bağlılıklarını yineler.

9. Her iki taraf Tü-rkiye’nin, Y-PG ağ-ır sil-ahlarının toplanması ve Y-PG tahkimatları ile tüm muharip me-vzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi dahil, milli güv-enlik kaygılarının giderilmesini teminen bir gü-venli bölge kurulmasının devam eden önemi ve işlevselliğinde mutabık kalır.

10. Gü-venli bölge, evvelemirde Türk Sil-ahlı Ku-vvetleri’nin kontrolünde olacak ve her iki taraf, güvenli bölgenin her veçhesiyle uygulanmasında eşgüdümü artıracaktır.

11. Tü-rk tarafı Ba-rış Pı-narı Ha-rekatı’na, gü-venli bölgeden Y-PG’nin 120 saat içinde geri çekilmelerini teminen ara verecektir. B-arış Pı-narı Har-ekatı, bu geri çekilmenin tamamlanmasını müteakip durdurulacaktır.

12. Barış Pın-arı Har-ekatı’na ara verildiğinde A-BD, Blo-cking Pr-operty and Su-spending E-ntry of Cer-tain P-ersons Contr-ibuting to the Si-tuation in Sy-ria başlıklı 14 Ekim 2019 tarihli Başkanlık Kararnamesi uyarınca hayata geçirilen yaptırımlara ilavelerini getirmeme ve Kongre nezdinde uygun şekilde çalışmalar ve istişareler yürüterek Birleşmiş Mil-letler Gü-venlik Ko-nseyi’nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Su-riye’de ba-rış ve gü-venliğin teminine dönük kaydedilen ilerlemenin altını çizmek hususunda mutabık kalır. Ba-rış Pı-narı Ha-rekatı 11. paragraf uyarınca durdurulduğunda, yukarıda bahsigeçen Başkanlık Kararnamesi uyarınca hayata geçirilen mevcut yaptırımlar kaldırılacaktır.

13. Her iki taraf bu açıklamada kaydedilen tüm hedeflerin uygulanması için birlikte çalışma taahhüdünde bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir